தமிழ் இதிகாசங்கள் PDF Free Download

தமிழ் இதிகாசங்கள் PDF Free Download

வ. எண்தலைப்பு ஆசரியர் PDF DownloadRead Online
1இராமாயணம் /1. பாலகாண்டம் /பாகம் 1(படலங்கள் 1-10)கம்பர்pm0414_01.pdfpmuni0414_01.html
2இராமாயணம் /1. பாலகாண்டம் /பாகம் 2 (படலங்கள் 11-22)கம்பர்pm0414_02.pdfpmuni0414_02.html
3இராமாயணம் /2. அயோத்தியா காண்டம்/பாகம் 1(படலங்கள் 1-5)கம்பர்pm0422_01.pdfpmuni0422_01.html
4இராமாயணம் /2. அயோத்தியா காண்டம்/பாகம் 2(படலங்கள் 6-12)கம்பர்pm0422_02.pdfpmuni0422_02.html
5இராமாயணம் /3. ஆரணிய காண்டம்/பாகம் 1(படலங்கள் 1-6)கம்பர்pm0430.pdfpmuni0430.html
6இராமாயணம் /3. ஆரணிய காண்டம் (2-ம் பகுதி); படலங்கள் 7-11கம்பர்pm0455.pdfpmuni0455.html
7இராமாயணம் /4. கிட்கிந்தா காண்டம் (முதற் பகுதி) /படலங்கள் 1- 7கம்பர்pm0478.pdfpmuni0478.html
8இராமாயணம் /4. கிட்கிந்தா காண்டம் (இரண்டாம் பகுதி) /படலங்கள் 8-16கம்பர்pm0539.pdfpmuni0539.html
9இராமாயணம் /5. சுந்தர காண்டம் ( பகுதி 1, 2) /படலங்கள் 1-15கம்பர்pm0541_01.pdfpmuni0541_01.html
10இராமாயணம் /6. யுத்த காண்டம் ( பகுதி 1, 2) /படலங்கள் 1-15கம்பர்pm0545_01.pdfpmuni0545_01.html
11இராமாயணம் /6. யுத்த காண்டம் ( பகுதி 3, 4) /படலங்கள் 16-32கம்பர்pm0558_01.pdfpmuni0558_01.html
12இராமாயணம் – யுத்த காண்டம் ( பகுதி 5, 6)கம்பர்pm0561_01.pdfpmuni0561_01.html

We will be happy to hear your thoughts

   உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யுங்கள்

   Tamill eBooks Org
   Logo
   Register New Account
   Reset Password
   Shopping cart