தமிழ் இதிகாசங்கள் PDF Free Download

தமிழ் இதிகாசங்கள் PDF Free Download

வ. எண் தலைப்பு  ஆசரியர்  PDF Download Read Online
1 இராமாயணம் /1. பாலகாண்டம் /பாகம் 1(படலங்கள் 1-10) கம்பர் pm0414_01.pdf pmuni0414_01.html
2 இராமாயணம் /1. பாலகாண்டம் /பாகம் 2 (படலங்கள் 11-22) கம்பர் pm0414_02.pdf pmuni0414_02.html
3 இராமாயணம் /2. அயோத்தியா காண்டம்/பாகம் 1(படலங்கள் 1-5) கம்பர் pm0422_01.pdf pmuni0422_01.html
4 இராமாயணம் /2. அயோத்தியா காண்டம்/பாகம் 2(படலங்கள் 6-12) கம்பர் pm0422_02.pdf pmuni0422_02.html
5 இராமாயணம் /3. ஆரணிய காண்டம்/பாகம் 1(படலங்கள் 1-6) கம்பர் pm0430.pdf pmuni0430.html
6 இராமாயணம் /3. ஆரணிய காண்டம் (2-ம் பகுதி); படலங்கள் 7-11 கம்பர் pm0455.pdf pmuni0455.html
7 இராமாயணம் /4. கிட்கிந்தா காண்டம் (முதற் பகுதி) /படலங்கள் 1- 7 கம்பர் pm0478.pdf pmuni0478.html
8 இராமாயணம் /4. கிட்கிந்தா காண்டம் (இரண்டாம் பகுதி) /படலங்கள் 8-16 கம்பர் pm0539.pdf pmuni0539.html
9 இராமாயணம் /5. சுந்தர காண்டம் ( பகுதி 1, 2) /படலங்கள் 1-15 கம்பர் pm0541_01.pdf pmuni0541_01.html
10 இராமாயணம் /6. யுத்த காண்டம் ( பகுதி 1, 2) /படலங்கள் 1-15 கம்பர் pm0545_01.pdf pmuni0545_01.html
11 இராமாயணம் /6. யுத்த காண்டம் ( பகுதி 3, 4) /படலங்கள் 16-32 கம்பர் pm0558_01.pdf pmuni0558_01.html
12 இராமாயணம் – யுத்த காண்டம் ( பகுதி 5, 6) கம்பர் pm0561_01.pdf pmuni0561_01.html

We will be happy to hear your thoughts

உங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யுங்கள்

Tamill eBooks Org
Logo
Register New Account
Reset Password
Shopping cart